Taxi služba a inštruktori autoškôl

Psychologické vyšetrenie žiadateľa o inštruktorské oprávnenie a držiteľa inštruktorského preukazu vykonáva psychológ so špecializáciou klinická psychológia s certifikátom v dopravnej psychológii. Naše zariadenie poskytuje služby v dopravnej psychológii aj pre inštruktorov autoškôl alebo žiadateľov o inštruktorské oprávnenie.

Vyhláška č. 322/2005 Z.z stanovuje zameranie psychologických vyšetrení inštruktorov autoškôl ako aj ich rozsah.

Psychická spôsobilosť inštruktorov sa dotýka:

Psychologické vyšetrenie je zisťovanie psychickej spôsobilosti predovšetkým z hľadiska úrovne pracovných a špecifických spôsobilostí, ich možného narušenia alebo obmedzenia. Pri posudzovaní psychickej spôsobilosti žiadateľa o inštruktorské oprávnenie alebo držiteľa inštruktorského preukazu psychológ prihliada aj na predchádzajúce záznamy v ich zdravotnej dokumentácii.

Postup a zameranie vyšetrenia:

Psychologické vyšetrenie sa vykonáva štandardizovanými metodikami dopravnej psychológie. Súčasťou vyšetrenia je aj výpis z evidencie dopravných nehôd a z evidencie dopravných priestupkov Policajného zboru. V rámci vyšetrenia zisťujeme:

I. Pedagogicko-psychická spôsobilosť

Osobné charakteristiky zodpovedajúce kritériu:
– schopnosť pozitívnej a konštruktívnej komunikácie s ľuďmi,
– odolnosť proti záťaži a frustračná tolerancia,
– empatia a anticipácia správania klienta,
– asertívne správanie,
– presný verbálny prejav a správna terminológia,
– odhad schopností klienta a dôslednosť.

sofer za volantom
spôsobilosť taxikárov

II. Dopravno-psychická spôsobilosť

1. Všeobecná úroveň intelektu najmenej v pásme vyššieho priemeru vodičskej populácie.

2. Dispozície najmenej v pásme vyššieho priemeru vodičskej populácie
– pozornosť v záťaži,
– senzomotorická reaktivita a koordinácia meraná determinačným prístrojom,
– rozhodovacie procesy,
– krátkodobá pamäť,
– priestorová orientácia a predstavivosť.

3. Osobnostné charakteristiky zodpovedajúce kritériu
– zrelosť osobnosti s rozvinutými vyššími citmi,
– primeraná regulácia správania a flexibilita,
– integrita osobnosti a zodpovedajúce sebahodnotenie,
– prispôsobivosť a konštruktívne sebapresadzovanie,
– zvládanie zložitých sociálnych situácií,
– primerané rizikové zvládanie dopravných situácií,
– zameranie na bezpečnosť dopravy a predvídavosť.

4. Úroveň špecifického okruhu vedomostí v pásme vyššieho priemeru vodičskej populácie
– právne vedomie a motoristické informácie,
– technické informácie a orientácia,
– pedagogické vedomosti a zručnosti,
– organizačné vedomosti a zručnosti, systematickosť.

III. Anamnestické údaje – nevykazujú tieto znaky:

– trestná činnosť,
– problémy v procese socializácie a partnerských vzťahov,
– vodičská prax,
– zdravotné postihnutia a choroby,
– závislosť od alkoholu a psychoaktívnych látok alebo ich abúzus,
– vyššia frekvencia úrazov.

autoskola

Kontrolné vyšetrenie: psychická spôsobilosť sa zisťuje pravidelnými psychologickými vyšetreniami vykonanými vždy pred podaním žiadosti o predĺženie platnosti inštruktorského preukazu.