Odborné poradenstvo pre vodičov

Podľa vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z. sa vodiči pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky musia podrobiť odbornému poradenstvu.

Čo znamená odborné poradenstvo a pre koho je určené?

Ide o odbornú činnosť zameranú na osobu, ktorá sa dopustila priestupku alebo trestného činu vedenia motorového vozidla pod vplyvom alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva, prípadne na osobu, ktorej taká povinnosť vyplýva zo zákona. 

Odborné poradenstvo má viesť k zodpovednému a bezpečnému správaniu takej osoby ako účastníka cestnej premávky.

Odborné poradenstvo pozostáva zo 4 skupinových stretnutí a individuálneho výstupného rozhovoru. Interval, v ktorom sa jednotlivé skupinové stretnutia realizujú, je najmenej 7 a najviac 14 kalendárnych dní.

Počet osôb: v jednej skupine najmenej 3 osoby a najviac 10 osôb.

POSTUP

Preskúmanie zdravotnej spôsobilosti u lekára so špecializáciou Psychiatria vo vzťahu k závislosti od alkoholu alebo inej návykovej látky alebo liečiva (nutné absolvovať do 30 dní od rozhodnutia Policajného zboru SR).

Po preskúmaní zdravotnej spôsobilosti, vodič, ktorý nie je závislý na návykových látkach, je povinný podrobiť sa odbornému poradenstvu u posudzujúceho psychológa vyškoleného vo vykonávaní odborného poradenstva.

Čo si k nám zo sebou priniesť?

poradenstvo vodicov

Koľko stojí psychologické vyšetrenie za účelom psychickej spôsobilosti?

Klient výkon vyšetrenia hradí sám, podľa stanoveného cenníka zariadenia. Objednať sa môžete na tel. č. 0908 657 262 alebo pevnej linke 056/642 01 83. Do poradenskej skupiny Vás zaradíme najrýchlejšie, ako to bude možné.