Seniori a vedenie motorového vozidla

Starnutie so sebou prináša postupné oslabovanie telesných i kognitívnych funkcií. Popri somatických ochoreniach sa pridružujú i zmeny vo funkciách v psychickej oblasti, napr. vplyvom cievnych mozgových príhod, ktoré zasahujú priamo centrálnu nervovú sústavu. Špecifickou zmenou u starších vodičov je spomaľovanie duševných pochodov, ako je spomalený reakčný čas, oslabená zložka pamäťových procesov, učenia, pozornosti, motivácie, vôľového úsilia, myslenia, rozhodovania, zvládania záťaže.

Vo vyššom veku môže dochádzať k zhoršovaniu v oblasti zrakového vnímania:

  • Predĺženie času pre príjem a spracovanie vizuálnych informácií.
  • Zúženie rozsahu zorného poľa, najmä dynamického vnímania.
  • Zhoršenie zrakovej ostrosti a schopnosti akomodácie oka.
  • Zníženie videnia za zníženej viditeľnosti, citlivosti na oslnenie, na kontrast, horší odhad vzdialenosti, zhoršené rozlišovanie farieb.
  • Zníženie schopnosti rozlišovať detaily.
zrak
senior

Deficity vo vyššom veku súvisia so zhoršenou výkonnosťou kognitívnych funkcií ako je:

  • Pamäťové funkcie. 
  • Pozornosť najmä funkcia selektivity a distribúcie pozornosti.
  • Exekutívne funkcie, ktoré po 60. roku života ubúdajú v ich správnej efektivite.
  • Orientácia v priestore, rýchlosť reakcií, rozhodovanie pri zvýšenej informačnej záťaži v doprave, osobnostné zmeny.
  • Špecifické neuropsychologické deficity súvisiace s organickými zmenami CNS.

Podľa zákona č. 8/2009 Z.z. sa pravidelným psychologickým vyšetreniam, po dosiahnutí veku 65 rokov každé dva roky, povinní podrobiť vodiči, ak sú:

A.) Vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu Slovenskej republiky a ktorí vedú motorové vozidlo skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE.

B.) Vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu Slovenskej republiky a ktorí vedú vozidlo s právom prednostnej jazdy, motorové vozidlo využívané na prepravu nebezpečných vecí, motorové vozidlo využívané na zasielateľstvo a taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb.

Vyššie uvedení vodiči a.), b.), ktorí dovŕšili vek 65 rokov musia mať pri vedení motorového vozidla pri sebe doklad o psychickej spôsobilosti. Na výzvu policajta sú povinní takýmto dokladom sa preukázať. Doklad o zdravotnej spôsobilosti a doklad o psychickej spôsobilosti nesmie byť starším ako dva roky.