Platná legislatíva v dopravnej psychológii

Legislatívny rámec upravujúci postup a činnosť v dopravnej psychológii vo vzťahu k jednotlivým vyšetreniam a k psychodiagnostickému postupu:

Zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákon č. 93/2005 Z.z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 322/2005 Z.z., ktorou sa ustanovuje zameranie psychologických vyšetrení inštruktorov autoškôl a ich rozsah a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 229/2011 Z.z. o postupe pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelných zbraní a streliva a o náležitostiach lekárskeho posudku a psychologického posudku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.